Obchodní podmínky ubytování

UBYTOVACÍ ŘÁD
Penzionu RELAX

(dále také jen „penzion“)
provozovaného: Penzion RELAX s.r.o., Rybniště 155, 407 51 Rybniště, IČO 05477191, DIČ CZ05477191

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Ubytování hostů v penzionu Relax se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), na jejímž základě Penzion RELAX s.r.o. (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace na e-mail ubytovatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, má přednost stanovené ubytovací smlouvou.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování nebo povinnosti vyplývající z tohoto ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele, případně porušuje jiným způsobem dobré mravy v penzionu či restauraci, nebo ruší ostatní hosty, nebo konzumuje nadměrně alkohol (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby okamžitě vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany penzionu upozorněn postupem dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku. V případě, že bude hostovi ukončen pobyt ze strany ubytovatele, je host povynen okamžitě vyklidit poskytnutý pokoj. Neučiní-li host vyklizení neprodleně po výzvě ubytovatele (výzvu ubytovatele je oprávněn učinit každý z personálu Penzionu RELAX), ubytovatel vyklidí hostovi poskytnutý pokoj a všechny nacházející se veci v pokoji v rámci vyklizení zdokumentuje a uschová po nezbytnou dobu na vymezeném místě. Uvytovatel nemá povinnost zajistit ubytovanému náhradní ubytování.

2. Uzavření smlouvy, rezervace

 • Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky, a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace, dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím e-mailem na adresu ubytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou zaslanou na adresu penzionu uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.
 • Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 30–100 % z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 1 tohoto článku ubytovacího řádu. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové nebo konečné faktuře.
 • K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění jedné z níže uvedené podmínky. Doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli.

3. Zrušení rezervace nebo objednané služby, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 • Neuhradí-li host zálohu podle článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohy uvedené na zálohové faktuře ruší.
 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování nebo od objednané služby přede dnem nástupu k ubytování nebo k využití objednané služby, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z celkové ceny pobytu nebo objednané služby, přičemž výše storno poplatku bude stanovena takto:
  • 14–21 dnů před plánovaným nástupem k ubytování nebo realizací služby 30 % z celkové ceny pobytu či služby.
  • 7–14 dnů před plánovaným nástupem k ubytování nebo realizací služby 50 % z celkové ceny pobytu či služby.
  • 0–7 dnů před plánovaným nástupem k ubytování nebo realizací služby 100 % z celkové ceny pobytu či služby.
 • Okamžik odstoupení ubytovateli je uvedeno i počítáno v kalendářních dnech.
 • V případě, že host nenastoupí k ubytování do dvanácti (12) hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z celého objednaného pobytu. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden (1) den před plánovaným nástupem k ubytování, písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v článku 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.
 • Stejné storno podmínky platí i v případě rezervace na základě voucheru. Jakákoliv již zaplacená zálohová faktura není vratná (nelze stornovat).
 • V případě epidemiologického varování státních úřadů, si ubytovatel vyhrazuje právo odstoupit od uzavřených smluv i povinností zajistit ubytování, případně stravu a ostatní služby bez jakýchkoliv sankcí.

4. Příjezd do penzionu

 • Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu (penzionu) pověřenému pracovníkovi.
 • Na recepci předloží host (každý z hostů) svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta.
 • Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá od 15:00 do 18:00 hod. v prostoru recepce penzionu.
 • Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o případně uhrazenou zálohu dle článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.
 • Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.
 • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení včetně nahlášení psů i všech domácích mazlíčků.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize nebo v reecpčním programu. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem.
 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy a dále ubytovaný uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

5. Obecná pravidla ubytování

 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Při nástupu do ubytování obdrží host klíč. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné části smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě, nebo v ubytovacím řádu.
 • Host je povinen:
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
  • předem před příjezdem prověřit, zda má penzion volnou kapacitu pro ubytování psa, případně jiného domácího zvířete;
  • zamezit volnéhu pobíhání, venčení psů v celém areálu a spaní psů v postelích penzionu;
  • přezouvat se (zout si boty ve vestibulu) v budově určené k ubytování;
  • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y);
  • v době od 22:00 hod. do 06:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby užívající penzion a jeho okolí nadměrným hlukem;
  • při odchodu z pokoje zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
  • :-) nahlásit svojí nespokojenost obsluze a čekat, až ubytovací zařízení vykoná nápravu :-).
  • při odchodu z hotelu odevzdat klíč od pokoje na recepci.
 • Host nesmí bez písemného souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu, běžnou komunikaci a kancelářskou práci;
  • odnášet jídlo a pití v rámci snídaní z jídelny ven i mimo prostory ke konzumaci určené;
  • venčit psa i jiného domácího mazlíčka v celém areálu penzionu;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 15.00 do 20:00 hod. se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu;
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
  • umístit v prostorách hotelu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
 • Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
  • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
  • používat otevřený oheň;
  • užívat veřejně dostupného připojení k veřejné datové síti internet v prostorách hotelu ke sdílení, stahovaní, anebo jiné distribuci či dispozici, závadný obsah, software anebo jiná data, která by mohla narušit integritu datové sítě, anebo její výkon.

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 • Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel (penzion) má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
 • Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do patnácti (15) dnů po zjištění jejich poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host, osoba, která jej doprovází, anebo osoba, která jej navštívila.
 • Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem hotelu (penzionu) a jeho zařízení v případě požáru. Tento plán nalezne v každém pokoji, na nástěnce v penzionu ve vstupní hale, dále na nástěnce ve vstupní hale do restaurace a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.
 • Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo věcech ve vlastnictví jiného.
 • Všechny nabízené placené i nezpoplatněné služby včetně využívání dětského hřiště, houpaček, dřevěného domečku, kolotoče, prolézaček i všeho ostatního, co se nachází v celém areálu penzionu je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a za děti zodpovídají rodiče. Host výslovně souhlasí s tímto ustanovením a stvrzuje svůj souhlas tím, že se se ubytuje.
 • Host má k dispozici vyhrazený pokoj a společné části v budově penzionu (č.p.186), dále veřejné prostory v restauraci (č.p.155) a část pozemku určeného k řádnému užívání. Tento pozemek je přesně vymezen na půdorysu, který je k dipozici na recpci i na nástěnkách v penzionu a restauraci. Host se nemůže pohybovat mimo hranice tohoto vymezeného pozemku z důvodu možného úrazu. Je přísně zakázáno se přibližovat k budově č.p 157 na délku minimálně 10m z každé strany (nebezpečí úrazu), hrozí pádu tašek ze střechy, uvolnění a pádu oken. Tato budova je ohraničena bezpečnostní páskou.
 • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle článku 4 odst. 4.5 tohoto ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

8. Odjezd z penzionu

 • Ubytovaný je povinen opustit a odevzdat pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hod v den, který končí ubytování podle ubytovací smlouvy, kterou uzavřel s ubytovatelem.
 • Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu (penzionu), pokud není s ubytovatelem ujednáno jinak, anebo nestanoví jinak tento řád, anebo předpisy, na které odkazuje.

9. Informace o nakládání s osobními údaji

 • Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. K tomu se konstatuje, že ubytovaným podle ustanovení občanského zákoníku může být pouze člověk (fyzická osoba), v tomto ubytovacím řádu mimo jiné označovaný jako host.
 • Ubytovatel zpracovává osobní údaje (získané od hosta, anebo osoby, která v jeho prospěch sjednala smlouvu o ubytování):
  • hosta, nezbytné pro splnění smlouvy o ubytování a případně rezervace (předsmluvní jednání), a to (I.) jméno, (II.) příjmení, (III.) email, (IV.) telefon, (V.) termín pobytu, (VI.) speciální požadavky, (VII.) narozeniny, (VIII.) preference, (IX) adresa;
  • hosta, nezbytné pro poskytnutí služeb spojených s ubytováním, a to citlivé osobní údaje: (I.) dietní požadavky, a (II.) alergie v případě poskytování stravy jako služby spojené s ubytování; běžné osobní údaje: (III.) SPZ vozidla, anebo vozidel v případě poskytování parkování jako služby spojené s ubytováním; a (IV.) IP adresy; (V.) přehled zkonzumovaných služeb v rámci pokojového servisu a v restauraci, pokud jsou svázány s pokojem; a (VI.) datový provoz v případě poskytování připojení k internetu jako služby spojené s ubytováním;
  • hosta, nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ubytovatele vztahu, a to povinností k evidenci hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a to: (I.) jméno, (II.) příjmení, (III.) datum narození, (IV.) státní příslušnost, (V.) číslo cestovního dokladu, (VI.) číslo víza, a (VII.) adresu trvalého pobytu v zahraničí.
  • získané od hosta, a to v oprávněném zájmu poskytování dalších služeb ubytovatele souvisejících se smlouvou u ubytování, popřípadě jeho pobytem v hotelu, a to (I.) jméno, (II.) příjmení, (III.) email, (IV.) telefon, (V.) termín pobytu, (VI.) speciální požadavky, (VII.) narozeniny, (VIII.) preference.
 • Osobní údaje hostů ubytovatel zpracovává:
  • automatizovaně prostřednictvím software pro řízení svého podnikání, rezervačních systémů hotelu (penzionu); a
  • manuálně prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
 • Osoby, kterým mohou být ubytovatelem osobní údaje hostů předány, anebo zpřístupněny jsou:
  • Cizinecká policie České republiky při plnění povinností podle ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů;
  • Statutární město Liberec při plnění povinností podle ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
 • Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu (I.) pěti (5) let v případě, že jsou významné pro plnění povinností uložených zákonem o účetnictví, anebo jinými předpisy na poli správy a vedení účetních záznamů; (II.) po dobu třech (3) let po skončení smlouvy o ubytování v případě údajů rozhodných pro plnění na smlouvu o ubytování; a (III.) po dobu deseti (10) let v případě údajů rozhodných pro plnění na odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení smlouvy o ubytování, zejména pro škodu způsobenou na věcech do hotelu vnesených, anebo v hotelu uložených. Uvedené doby zpracování mohou být transformovány v doby delší v případě kdy budou osobní údaje nezbytně nutné pro výkon některého práva správce, anebo rozhodné pro řízení vedené některým orgánem státní správy, anebo soudem.
 • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, a opravu osobních údajů zpracovávaných ubytovatelem. Host má právo na výmaz, anebo omezení zpracování, svých osobních údajů pouze v případě, že jsou zpracovávány výlučně na základě jeho souhlasu a není tu jiného právního důvodu pro jejich zpracování. Host má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají, a které host ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne hostovi údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Kontaktní údaje ve věcech zpracování osobních údajů: Penzion RELAX, s.r.o. Rybniště 155, 407 51 Rybniště, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT


 • +420 777 703 733

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • ikona ikona ikona